Urgammal livskraft!

I slutet på 1800-talet och början på 1900-talet levde och verkade en man vid namn Élie Metchnikoff (1845-1916). Han var zoolog och mikrobiolog och arbetade bland annat på Pasteur-institutet i Paris.

I början av 1900-talet lade Metchnikoff fram sina hypoteser om tarmflorans betydelse för den mänskliga organismens åldrande med publikationen – The prolongation of life.


Han hävdade att förruttnelseprocesser i tarmen alstrade gifter som bidrog till att degenerera den mänskliga organismen. Han hävdade vidare att tillförsel av mjölksyraproducerande bakterier, så kallade probiotiska bakterier i form av yoghurt, motverkade de skadliga förruttnelsebakterierna och därmed åldrandet.

Professor Elie Metchnikoff på Pasteurinstitutet fick några år senare Nobelpriset och hela Europa började äta yoghurt som aldrig förr!

Élie Metchnikoff – idag vet vi att han hade rätt.


Detta var under den tid som man upptäckte bakterierna, och att de var den bakomliggande orsaken till många av de sjukdomar som drabbade människan. Metchnikoff postulerade att bakteriefloran i tarmen kunde vara orsaken till många av de degenerativa processer som sker i kroppen, såsom åderförkalkning och cancer och bidrog till ett sjukligt åldrande.

Han visade på att förruttnelsebakterier i tarmen hade förmåga att producera substanser, som man sedan tidigare kopplat samman med utvecklingen av exempelvis åderförkalkning. Tjocktarmen var inget annat än en kloak som förgiftade den mänskliga organismen.

När Metchnikoff studerade folkslag i Europa, som hade en högre medellivslängd än övriga populationer, som de bulgariska bönderna, fann han att ett utmärkande drag hos dessa var deras stora konsumtion av mjölksyrafermenterad föda.
 
Denna upptäckt ledde till hans historiska postulat om de fantastiska bakterierna, som skulle stoppa människans åldrande – de probiotiska bakterierna.

Han fann att de probiotiska bakterierna motverkar överväxten av förruttnelsebakterier och sjukdomsframkallande bakterier. På så sätt minskar mängden skadliga ämnen i tarmen, vilket leder till en bättre hälsa. Probiotiska bakterier har en fantastisk förmåga att skapa och vidmakthålla hälsan i vår kropp.


Under det senaste århundradet har människans levnadssätt ändrats drastiskt, vad gäller hygien, levnadsstandard, kostvanor och medicinering. Vi äter idag övervägande industriproducerad, steriliserad föda och använder konserveringsmedel, frys och kyl istället för att fermentera födan.
Detta har gjort att intaget av bakterier, och då speciellt mjölksyraproducerande bakterier, har reducerats kraftigt. Användandet av antibiotika inom sjukvård och jordbruk, antibakteriella ämnen i tandkrämer, deodoranter och industriprocessad mat är för mänskligheten också nya påfund. Vi har på många sätt steriliserat vår omgivning – vilket givetvis påverkat vår bakterieflora.Sedan människan upptäckte bakterier, och uppfann antibiotika, har vi levt med föreställningen att majoriteten av bakterier är skadliga. Faktum är att det endast är en mindre del av de tusentals bakteriestammar som har sjukdomar som följd när din kropp inte är i balans att ta hand om dem.

Ett av de viktigaste skydden mot skadliga bakterier – är en frisk bakterieflora. Om vi stödjer kroppens egna goda bakterier så hämmas de skadliga.


I ett ekologiskt sammanhang kan man förstå att intaget av probiotika som kosttillskott kan ersätta den minskning av intag via kosten som modern konserveringsteknik medfört.

Med tanke på den enorma skillnad i intag som råder, jämfört med historisk tid, torde probiotika utgöra juvelen bland alla kosttillskott i modern tid per definition! Rekommenderat intag är flera tusentals procent högre än vad som normalt intas.

För ett optimalt tillgodogörande eller utnyttjande av mineraler och vitaminer krävs det också att mag- och tarmfloran är i balans, vilket ofta inte är fallet.

Probiotika kosttillskott verkar som “detox” av tarmen och mikrofloran, vilket är livsviktigt för magen, hälsan, och immunsystemet.

Livet finns i det levande!
Levande mat, levande organismer, levande tankar!